calamiteitenonderzoek zorg

Calamiteitenonderzoek in de zorg, snel en professioneel geregeld door Quasir

Expert in calamiteitenonderzoek

Wanneer een calamiteit of een incident in het zorgverleningsproces heeft plaatsgevonden, is dit heel ingrijpend voor cliënt, familie, medewerkers en organisatie. Het gebeuren roept veel vragen op: Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Kan een vergelijkbare gebeurtenis in de toekomst voorkomen worden? Een zorgvuldig, deskundig en onafhankelijk onderzoek geeft inzicht in de oorzaken, de leerpunten  en geeft handvatten om te voorkomen dat het in de toekomst nog eens gebeurt.

De teamleden zijn professionals die leren van elkaar, daarbij wordt de privacy van organisaties en personen geborgd door casuïstieken anoniem te delen. De teamleden zoeken elkaar soms ook op tijdens een opdracht om vanuit een ander perspectief naar het geheel te kijken. Jaarlijks volgt het team ook een aantal trainingen, de kennis die daarbij wordt opgedaan wordt direct weer in de praktijk toegepast. Zelf sluit ik graag aan bij deze trainingen, allereerst voor de betrokkenheid bij het gehele team en daarnaast leer ik er zelf ook iedere keer weer van.

Bij een calamiteit in de zorg zijn snelheid, nauwgezetheid en absolute onafhankelijkheid noodzakelijk om een compleet onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak. Dan is het goed om te weten dat u kunt vertrouwen op de snelheid en professionaliteit van de Quasir Groep.

Wij komen gelijk in actie en stellen een voorzitter aan. Deze voorzitter stelt een onderzoekscommissie samen en leidt het calamiteitenonderzoek. Onafhankelijk, professioneel en deskundig.

Binnen acht weken schrijft de commissie een eindrapport, met daarin een beschrijving van de feiten die tot de calamiteit hebben geleid. Ook beschrijft het rapport de te nemen verbeterstappen. Het rapport is gericht op het correct informeren van de IGJ, waarbij we anticiperen op alle eisen die de gezondheidsinspectie (IGJ) aan de rapportage stelt.

In het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat steeds meer organisaties ook Incompany trainingen door ons laten verzorgen om hun medewerkers meer bagage te bieden als het gaat om calamiteitenonderzoek. Daarnaast hebben we de reguliere 4 daagse opleiding voor calamiteitenonderzoeker.

Vragen of suggesties, neem gerust contact met mij op, dit kan door mij te mailen naar sibertahassing@quasir.nl of te bellen 0682721427.

Quasir biedt een onafhankelijk perspectief voor al uw klachten, geschillen en calamiteiten.

In acht weken een betrouwbaar rapport

✓ Eindrapportage gericht op het correct informeren van de IGJ.

✓ Gebaseerd op gedegen onderzoek naar feiten en objectieve waarnemingen.

✓ Inclusief aanbevelingen voor verbeteringen.

Ervaringen

De opdrachten die ons expertiseteam uitvoert zijn heel divers. Denk hierbij aan complexe ketenvraagstukken, geweld in de zorgrelatie,  suïcide, overlijden na een val en infectie uitbraken, maar ook pestgedrag op de werkvloer. Onderzoeken vinden meestal plaats op direct verzoek van een opdrachtgever, maar het kan ook zijn dat er een externe melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is binnengekomen die de zorgaanbieder verplicht om een onafhankelijk voorzitter in te zetten.  Daarbij zijn de vraagstukken niet alleen gerelateerd aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar soms ook aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We krijgen opdrachten van verschillende soorten instellingen zoals ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, huisartsenposten, instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg, gemeenten, jeugdinstellingen en forensische instellingen. De omvang van deze opdrachtgevers varieert van organisaties met maar een paar medewerkers tot instellingen met meer dan  4000 werknemers. Door onze ruime en diverse ervaring kunnen wij bij de intake een calamiteit snel beoordelen en adviseren of eerst een vooronderzoek moet worden gedaan of dat direct bij de IGJ moet worden gemeld.

Nieuwe ontwikkelingen

Als team volgen we nieuwe ontwikkelingen als Safety-II en Restorative Just Culture op de voet. De medewerkers van het calamiteitenonderzoeksteam vinden het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en professionaliseren om aan te sluiten bij nieuwe inzichten en zo de opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren en ondersteunen.

calamiteitenonderzoek door quasir

Calamiteit? Binnen een dagdeel bellen we terug.

Ondersteuning eigen team

Zorgaanbieders met een eigen calamiteitenonderzoeksteam weten ons steeds vaker te vinden, voornamelijk als het gaat om het Incompany opleiden van een team. Onze opleiding bestaat uit een e-learning en een tweedaagse training, waarbij men met eigen casuïstiek kan oefenen. Daarnaast ziet en ervaart een kwaliteitsteam ook de toegevoegde waarde om jaarlijks een aantal onderzoeken door een externe onafhankelijk onderzoeker te laten uitvoeren. Hiermee wordt tunnelvisie binnen de organisatie voorkomen en kunnen nieuwe inzichten worden opgedaan.

Leren van calamiteiten

Naast het uitvoeren van het onderzoek kunnen onze voorzitters ook met de organisatie meekijken om het lerend vermogen van de organisatie te beoordelen. Hierbij is bewustzijn creëren de eerste stap voor zorgaanbieders om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Deze bewustwording  kan worden getraind onder begeleiding van een adviseur van Quasir.

Coaching

Nieuwe calamiteitenonderzoekers hebben soms behoefte aan een coach of  sparringpartner. Voor meer informatie neem contact op met Siberta Hassing 06 82721427 of mail sibertahassing@quasir.nl.

Calamiteitenbehandeling is maatwerk

De impact van een calamiteit op alle betrokkenen is groot. Dan is het fijn als u kunt bouwen op de kennis en de expertise van een professionele partij. Met een team van calamiteitenonderzoekers die jaarlijks ruim 50 onderzoeken uitvoert voor diverse zorgaanbieders. Door regelmatige intervisie leert het team van elkaar en borgen we dat het kwaliteitsniveau van de uitvoering van onderzoeken hoog blijft en aansluit bij de actuele richtlijnen van het IGJ.

Onze behandeling van calamiteiten is gebaseerd op maatwerk. Op een zeer korte termijn stellen we een voorzitter aan, die een onderzoekscommissie samenstelt. De voorzitter stuurt aan, bewaakt de voortgang en zorgt voor een gedegen uitvoering van het onderzoek. Daarbij bewaakt Quasir de onafhankelijkheid van de voorzitter.

De  voorzitter draagt zorg voor een gedegen onderzoek en een correcte dossieropbouw. Er wordt gewerkt met verschillende onderzoeksmethoden, zoals prisma methode en sire. Het resultaat is een onderzoeksrapport waarin de feiten staan beschreven en de zorgaanbieder de aanbevelingen vastlegt.

In veruit de meeste gevallen is dit rapport, mits correct opgevolgd, voldoende aanleiding voor de inspectie om het onderzoek af te sluiten.

Voor een deskundig advies bent u bij Quasir aan het juiste adres, wij begeleiden u met uw calamiteiten in de zorg.

Aanbod Quasir expertise team Onderzoek en Advies

 • Calamiteitenonderzoek
 • Externe onafhankelijke voorzitter calamiteitenonderzoek
 • PRISMA onderzoek
 • Toepassen SIRE analyse
 • Toepassen FRAM analyse
 • Toepassen Safety-II ‘Nieuwe veiligheidsdenken’
 • Klachtenonderzoek
 • Ketenonderzoek
 • Netwerkonderzoek
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Geweld in de zorgrelatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Dit doen we in de Zorg, Welzijn en Sociaal domein, zoals (ziekenhuizen, langdurige zorg, 1e lijns zorg, Jeugdzorg, Veiligthuis en gemeenten).

 

Voor elke organisatie een passend aanbod

Op afroep

Met een contract voor een calamiteitenonderzoek krijgt u altijd voorrang bij het toewijzen van een calamiteitenonderzoeker. Zo heeft u altijd zekerheid, het hele jaar lang.

Ad hoc

We onderzoeken de calamiteit op basis van een éénmalige overeenkomst.

Deze contract vorm is geschikt als u in de voorzienbare toekomst geen andere calamiteiten verwacht.

 

Siberta Hassing, eindverantwoordelijke calamiteitenonderzoek.

Over calamiteitenonderzoek

Als eindverantwoordelijke voor het team calamiteitenonderzoek realiseer ik me bij iedere opdracht het vertrouwen dat ons wordt gegeven. Op een voor de organisatie cruciaal moment wordt ons gevraagd om een onafhankelijk voorzitter beschikbaar te stellen om de calamiteit samen met de onderzoekscommissie binnen de door IGJ vastgestelde tijd van 8 weken in kaart te brengen. Aan het eind van die 8 weken dient de bestuurder het eindrapport met verbetermaatregelen op te sturen naar het IGJ.

Bij ieder onderzoek wordt vooraf door de coördinator Mirjam Steenbrugge een intake gedaan. Ze brengt dan de gebeurtenis in kaart en samen stemmen we dan af welke onafhankelijk voorzitter uit het calamiteitenonderzoek team het beste aansluit bij de organisatie in combinatie met de gebeurtenis. Zorgvuldigheid en persoonlijk contact is hierbij essentieel. Zowel met de organisatie als met de onafhankelijk voorzitter. Dit doen we bij de start en na de opdracht als we een evaluatie met de contactpersoon hebben.

Persoonlijk contact zorgt ervoor dat we inzicht krijgen in de vragen, behoeften en soms ook onzekerheden die er zijn bij de contactpersoon vanuit de organisatie die de melding bij ons doet. Bij de meeste organisaties komt een calamiteit zelden voor en dan is het prettig om te kunnen sparren met iemand die vaker met calamiteiten te maken heeft en weet welke stappen er gezet moeten worden. Mirjam en ik zorgen er altijd voor dat er binnen een dagdeel door één van ons beiden contact wordt opgenomen.

Siberta Hassing, manager calamiteitenonderzoek

 

“Een calamiteit heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. Daarom vind ik het belangrijk dat het onderzoek snel start en op tijd afgerond wordt met een gedegen rapport.” Johan Bartels, calamiteitenonderzoeker bij Quasir
contact met quasir

De vraagstelling binnen het onderzoek

Bij ons draait calamiteitenonderzoek niet om de schuldvraag. Calamiteitenonderzoek is een zoektocht naar achterliggende oorzaken, want daarin schuilen inzichten die kunnen leiden tot verandering – en daarmee verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Hiervoor zetten we niet alleen alle gebeurtenissen op een rij; ook beschrijven we de context waarin die gebeurtenissen hebben kunnen plaatsvinden. Hierdoor krijgt u antwoord op belangrijke vragen, zoals:

 • Was vooraf een goede risico-inschatting gemaakt?
 • Zijn alle protocollen en richtlijnen gevolgd?
 • Hoe gingen de zorgprofessionals met elkaar om?
 • Was de sfeer op de werkvloer veilig en rechtvaardig?

Het resultaat zijn aanknopingspunten waarmee de zorgorganisatie zichzelf kan verbeteren door bijvoorbeeld processen en systemen te herstructureren.

Onderzoek in 6 stappen

Logo beeldmerk

Stap 1: De gebeurtenis

STAP 1: DE GEBEURTENIS Een ongewenste gebeurtenis die gerelateerd is aan de kwaliteit van zorg en die tot ernstige schade voor de cliënt heeft geleid. Op basis van de Wkkgz moet het incident binnen drie dagen worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie vraagt u om een onderzoeksrapport.
Logo beeldmerk

Stap 2: Contact met Quasir

U neemt contact op met Quasir. We doen met u een intake en stellen een onafhankelijke voorzitter aan. Aangezien de periode van 8 weken waarin het eindrapport opgeleverd dient te worden,, plannen we de intake op een zo kort mogelijke termijn.
Logo beeldmerk

Stap 3: Onderzoek

De onafhankelijke voorzitter van Quasir stelt een calamiteitenonderzoekscommissie samen. Hierbij worden de taken verdeeld en wordt vastgesteld of externe experts nodig zijn. Binnen de gestelde periode van acht weken onderzoekt de commissie de oorzaken van de gebeurtenis en stelt een rapportage op waaraan de organisatie de verbetermaatregelen toevoegt
Logo beeldmerk

Stap 4: Bespreking onderzoeksrapport

Aan het eind van het onderzoek (maar altijd binnen acht weken) rondt de commissie haar onderzoeksrapport af. Het rapport verklaart de oorzaken van de calamiteit. Daarnaast bevat het aanbevelingen ter verbetering van uw (bedrijfs-)processen om soortgelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Het rapport wordt besproken met de bestuurder.
Logo beeldmerk

STAP 5: ONDERZOEKRAPPORT VERSTUREN NAAR DE IGJ

Het onderzoeksrapport wordt door de zorginstelling zelf verstuurd naar de IGJ, binnen dezelfde termijn van acht weken. Hiermee heeft u voldaan aan uw wettelijke verplichting uit de Wkkgz.
Logo beeldmerk

Stap 6: Beëindiging van het onderzoek

De inspectie stelt vast of het onderzoeksrapport correct is opgemaakt; of er geen ernstige bedreiging is voor cliënten; en of de nodige maatregelen zijn getroffen. Is dit het geval, dan sluit de inspectie het onderzoek af.

Het calamiteitenonderzoek van Quasir start snel en wordt afgerond binnen acht weken, inclusief het opstellen van het benodigde onderzoeksrapport.

Over ons

Quasir Groep is hét expertisecentrum voor calamiteiten, klachten en geschillen. Wij beschikken over een professioneel team met jarenlange ervaring met het behandelen van klachten en het beoordelen van calamiteiten, bij een breed scala aan zorgverleners.

Met onze kennis en expertise helpen we uw zorgstelling om uzelf verder te ontwikkelen als het gaat om het leren van calamiteiten en omgaan met klachten. Hierdoor doet u waardevolle inzichten op, waarmee u protocollen en beleidsregels kunt verbeteren voor zowel de uitvoering als de inrichting van uw kwaliteitsbeleid.

Quasir Groep is actief sinds 1987. Inmiddels profiteren ruim honderd zorgaanbieders van de kennis en expertise van onze calamiteitenonderzoekers en klachtenfunctionarissen.

Zoekt u een onafhankelijk, professioneel bedrijf om uw calamiteit op te lossen. Bel Quasir op 085-4874012
Een onafhankelijke blik werpen op een calamiteit? Quasir biedt professionals met ruime ervaring op dit gebied.

Quasir heeft een brede blik op het werkveld

Bij Quasir beschikken we over meerdere specialisten met ieder een jarenlange staat van dienst in het voorzitten van calamiteitencommissies. Doordat we onze expertise en kennis beschikbaar stellen aan meerdere zorgaanbieders, beschikken we over een brede blik op het werkveld.

calamiteitenonderzoek door quasir

Is een gebeurtenis een incident of calamiteit? Bel gerust om te sparren met onze experts.

Veelgestelde vragen over calamiteitenonderzoek via Quasir

Wie moet een calamiteit melden?

Klik op de volgende link voor meer informatie over ‘Wie moet een calamiteit melden?’

Wat is een calamiteit volgens IGJ?

De definitie van een calamiteit volgens de IGJ: een calamiteit is een ongewenste gebeurtenis die gerelateerd is aan de kwaliteit van zorg en die tot ernstige schade voor de cliënt heeft geleid. Uiteraard zijn er uiteenlopende soorten calamiteiten in de zorg te onderscheiden. In de regel gaat het bij calamiteiten altijd om zeer ernstige incidenten, soms met fatale afloop.

Lees hier meer over de definitie van een incident en een calamiteit.

Hoe snel moet ik melding maken van een calamiteit bij IGJ?

De eerste melding moet worden gedaan binnen drie dagen na het vaststellen van het incident. Na de melding informeert de inspectie u of het nodig is om een rapport op te stellen en de maatregelen te treffen die nodig zijn. Hiervoor heeft u acht weken de tijd. Lees hier meer info over de eerste melding van de calamiteit.

Garandeert een abonnement een snelle afhandeling?

In een abonnement spreken we een raamwerk af waarbinnen onze dienstverlening plaatsvindt. Zo weet u zeker dat u, mocht het nodig zijn, bij een calamiteit met de hoogst mogelijke prioriteit behandeld wordt.

Met het abonnement bespaart u kostbare tijd wanneer het ertoe doet. Alle afspraken voor een onderzoeksprocedure zijn op voorhand vastgelegd en u krijgt voorrang bij het beschikbaar stellen van de onafhankelijke voorzitter.

Wat is een PRISMA onderzoek?

Wat betekend de PRISMA methode en waarvoor wordt het gebruikt? Voor meer info over deze methode klik hier.

Wie is Quasir

Quasir is hét expertisecentrum voor klachten­, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg- en welzijnssector. Lees meer over ons.

Contact met Quasir

Siberta Hassing zorgt voor snelle actie bij een calamiteit

Bel haar op 085-4874012 of neem contact op via het contactformulier.

Laat Quasir uw calamiteit onderzoeken, wij luisteren, begeleiden en komen tot een gepaste oplossing voor beide partijen.

Wij reageren binnen één dagdeel

Een calamiteit kan niet wachten en wordt daarom met voorrang behandeld. Wij bellen u daarom altijd binnen een dagdeel terug.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.