Klachtenbemiddeling training groep

Strategische partners

Strategische Partners VAN QUASIR

Quasir werkt met diverse partnerorganisaties samen om de werkzaamheden die samenhangen met klachtenbehandeling, calamiteitenonderzoek, geschillenbeslechting en vertrouwenswerk zo goed mogelijk uit te voeren en verder te ontwikkelen.

Dit doen we met het behoud van een ieders zelfstandigheid en identiteit. Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk de dienstverlening rondom het verbeteren van de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Als Quasir zijn we ervan overtuigd dat een goede en duurzame partnerrelatie een positieve invloed heeft op beide partners.

Nieuwsgierig naar onze partners? Volg de links hieronder. Ook interesse om partnerorganisatie te worden, neem gerust contact met ons op.

Beroepsorganisaties klachtenfunctionarissen en cliëntenvertrouwenspersonen

Consumenten- en patiëntenorganisaties

 • Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ). www.ncz.nl
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de GGZ.  www.mindplatform.nl
 • De Consumentenbond is partner van consumenten en wil ervoor zorgen dat zij beter en makkelijker keuzen kunnen maken in een duurzame en sociaal verantwoorde samenleving. www.consumentenbond.nl
 • Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. www.iederin.nl
 • Bij Patiëntenfederatie Nederland zijn samenwerkingsverbanden van patiënten- en consumentenorganisaties aangesloten. www.patientenfederarie.nl
 • Patiënten Platform. Discussie, kennis en service platform op sociale media voor patiënten in de Zorg en Welzijn in Nederland en België. www.patientplatform.nl

Cliëntenraden

 • Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) is een landelijk kennis en leernetwerk. Binnen het netwerk zijn lokale en centrale cliëntenraden of andere cliënten medezeggenschapsorganen en professionals in en om de zorg actief. Het netwerk is ontstaan vanuit de praktijk van- en opgericht door cliëntenraden. www.ncz.nl
 • LOC, Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waarde-volle zorg. www.loc
 • LSR, landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Koepelorganisatie cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector.  www.hetlsr.nl
 • De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden die bij beleidsontwikkeling optreden namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte. www.landelijkeclientenraad.nl

Netwerk voor zorgprofessionals en zorginstellingen 

 • Dutch Health Network. Discussie, kennis en service platform op sociale media voor alle belanghebbenden in de Zorg en Welzijn in Nederland en België. www.dutchhealthnetwork.nl

Branche-organisaties

 • Vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ), met als doel gezamenlijke belangen te behartigen, beleid af te stemmen en waar gewenst informatie uit te wisselen. www.brancheorganisatieszorg.nl
 • Het Verbond van verzekeraars is belangenbehartiger van het verzekeringsbedrijf in Nederland en van hun leden. https://www.verzekeraars.nl
 • Zorgverzekeraars Nederland is de brancheorganisatie van de ziektekostenverzekeraars. www.zn.nl

Zorgverleners

 • Met de AGB-registratie wordt een uniforme registratie van zorgpartijgegevens geboden aan alle betrokken partijen in de zorg. www.nieuw.agbcode.nl
 • Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).  Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.  Er staan meer dan 340.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. www.bigregister.nl

Zorgverzekeraars en zorgkantoren

Overheidsorganisaties en toezichthouders

 • Op www.rijksoverheid.nl staat uitleg wat een zorgaanbieder moet regelen om te voldoen aan de Wkkgz en wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen, waaronder een brochure “Val ik onder de Wkkgz”? Specifiek voor kleine zorgaanbieders staat er een handreiking ‘Omgaan met incidenten’. www.rijksoverheid.nl
 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De site gaat in op wat de consument van dit toezicht verwachten en welke stappen hij/zij zelf kan nemen. www.afm.nl
 • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op eerlijke concurrentie in Nederland. Zij bestrijdt partijen die kartels vormen en daarbij bijvoorbeeld prijsafspraken maken én partijen die misbruik maken van een economische machtspositie. Zij toetst fusies en overnames. De ACM houdt toezicht op alle sectoren. De zorgsector hoort daar ook bij. www.acm.nl
 • Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Deze regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst/toeslagen. www.toeslagen.nl
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel. www.igj.nl
 • Het ministerie van VWS is de regisseur van complexe maatschappelijke processen waarbij iedere inwoner van ons land zich nauw betrokken voelt: de zorg voor ouderen, gehandicapten en jongeren, de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en sport. Op de website van VWS vindt u meer informatie over de pakketmaatregelen en dossiers zoals het zorgstelsel en de AWBZ. www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
 • De Nederlandse Zorgautoriteit, kortweg de NZa, is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De NZa ziet toe op zowel zorgaanbieders als verzekeraars. Op de site van de NZa vindt u ook informatie over de DBC-systematiek en de tarieveninformatie van de DBC’s. DBC staat voor diagnosebehandelcombinatie. www.nza.nl
 • Het Zorginstituut Nederland is het zelfstandige bestuursorgaan in de gezondheidszorg dat verantwoordelijk is voor de sturing en financiering van de belangrijkste verzekeringswetten in de gezondheidszorg: de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Ook de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering wordt door het Zorginstituut Nederland uitgevoerd. www.zorginstituutnederland.nl

Klachten- en geschillenorganisaties en rechtsprekende organisaties

 • Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bedoeld om de consument één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. www.kifid.nl
 • Het instituut van de Nationale ombudsman is ingesteld om de burger een mogelijkheid te geven om klachten over de uitvoering van taken door de overheid voor te leggen aan een onafhankelijke en deskundige instantie. Deze mogelijkheid staat naast andere voorzieningen, zoals de volksvertegenwoordiging, de rechterlijke macht, en interne procedures van klachtbehandeling. www.nationaleombudsman.nl
 • Soms zijn mensen of bedrijven het met elkaar oneens. Iedereen die een conflict heeft waar hij met de tegenpartij niet uitkomt, kan naar de rechter gaan. De rechter treedt op als onafhankelijke buitenstaander. Hij doet een bindende uitspraak, waaraan beide partijen zich moeten houden. www.rechtspraak.nl
 • Als er tijdens uw verblijf in een zorginstelling of zelfstandige kliniek of uw behandeling door een zorgverlener iets mis gaat, kunt u de problemen vaak samen met de zorginstelling, kliniek of zorgverlener oplossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u het geschil voorleggen aan een door de minister van VWS erkende Geschilleninstantie waarbij uw zorgverlener is aangesloten. www.geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties
 • Als u een klacht heeft over een zorgverlener, kunt u een klaagschrift indienen bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.
  www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Awards

 • De Gouden Oor Award is sinds 2007 de jaarlijkse prijs voor organisaties die excelleren in het luisteren naar klanten. Een vakjury nomineert organisaties. Winnaars ontvangen de Gouden Oor Award. Runners up ontvangen een Gouden OorKonde. De Stichting Gouden Oor gelooft dat luisteren naar klanten zuurstof is voor bezieling en succes van organisaties. Luisteren verdiept, verrijkt en verbindt. Vanuit dat idee stimuleert Stichting Gouden Oor organisaties maximaal te luisteren naar en gehoor te geven aan klanten. www.goudenoor.nl

Overig

 • Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Zij lossen geen klachten op, maar helpen de klager wel verder. www.landelijkmeldpuntzorg.nl
 • Op deze site vindt u in geanonimiseerde vorm alle door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen gepubliceerde bindende adviezen. www.kpzv.nl
 • De website overheid.nl biedt eenvoudige en betrouwbare toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op Internet. www.overheid.nl
 • Op de website van Postbus 51 vindt u aan informatie over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de rijksoverheid. www.rijksoverheid.nl
 • Op www.zorgwijzer.nl wordt informatie verstrekt over de hervorming van de langdurige zorg (Wlz).
 • Met de website www.patientveilig.nl wil de stichting PatientVeilig.nl een belangrijke rol spelen bij het vertellen van verhalen met betrekking tot veilige en onveilige zorg. Onafhankelijk en kritisch, maar met zorg. Dus niet door de schuldvraag centraal te stellen, maar door inzicht te geven en concrete oplossingen te beschrijven.
 • Hanze advocaten, de specialist in arbeidsrecht www.hanzeadvocaat.nl
 • Skipr, verzorgt dagelijks het laatste nieuws over de zorg, voor de zorg. www.skipr.nl
 • Zorgvisie, op Zorgvisie.nl vindt u nieuws, blogs, interviews en achtergrondartikelen over actuele zorgthema’s. www.zorgvisie.nl
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.