Is uw instelling in het kader van de Wzd of Wvggz aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie?

WAT VERANDERT ER?
Per 1 januari 2020 wordt de Wet Bopz vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). In deze wetten is geregeld dat iedere zorgaanbieder die zorg verleent onder de Wzd en/of de Wvvgz, aangesloten moet zijn bij een klachtencommissie Wzd en/of een klachtencommissie Wvggz.

In deze whitepage gaat Quasir hier nader op in.

WET ZORG EN DWANG
De Wzd geldt voor alle zorgaanbieders van onvrijwillige zorg verleend aan cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten met een psychogeriatrische aandoening. Het kan daarbij gaan om verblijf in een instelling, thuissituatie, op een logeeropvang of in kleinschalige woonvormen. Het regelt de opname in een zorginstelling, zowel die zonder instemming en zonder verzet, als bij gedwongen opname.

Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen voor wat betreft de Wzd een beroep doen op ondersteuning bij een klacht op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon.

Iedere zorgaanbieder die kiest voor het aanbieden van onvrijwillige zorg staat geregistreerd in een landelijk register, dat is ingesteld door het Ministerie van VWS.

WET VERPLICHTE GGZ
De Wvggz is bedoeld om regels te stellen voor het als uiterste middel verlenen van verplichte geestelijke gezondheidszorg aan personen met een psychische stoornis. De zorg aan de gedwongen opgenomen patiënt staat centraal.

De patiënt, zijn vertegenwoordiger of naaste kan een klacht indienen over beslissingen van de zorgverantwoordelijke, de geneesheer-directeur of de zorgaanbieder rond verplichte zorg. Dit geldt ook voor tijdelijke verplichte zorg in een crisissituatie, die wordt toegepast voordat de crisismaatregel is verleend.

Verder kan de patiënt advies krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon. Naasten kunnen advies krijgen van een familievertrouwenspersoon.

VERPLICHTE AANSLUITING BIJ EEN EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE
Iedere zorgaanbieder die valt onder de Wzd en/of Wvggz dient aangesloten te zijn bij een klachtencommissie Wzd en/of een klachtencommissie Wvggz.

Deze klachtencommissies dienen te zijn opgericht door één of meer representatief te achten cliëntenorganisaties en één of meer representatief te achten organisaties van zorgaanbieders. Zij bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie leden die niet werkzaam zijn bij of voor de zorgaanbieder en die zodanig is samengesteld dat een deskundige en zorgvuldige beslissing op de klacht is gewaarborgd.

De betreffende klachtencommissies behandelen alleen klachten over de in de Wzd of Wvggz met name genoemde beslissingen.

STICHTING KLACHTENCOMMISSIE WZD/WVGGZ
Quasir heeft vanwege de nieuwe wetgeving de stichting Klachtencommissie Wzd/Wvvgz opgericht met als doel het instellen en de instandhouding van de klachtencommissies Wzd en Wvggz. De commissieleden worden benoemd door de raad van deelnemers van deze stichting. Per ingediende klacht worden uit de gezamenlijke leden van de klachtencommissie 3 leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter en minimaal een lid deskundige gevraagd om aan de behandeling van de klacht deel te nemen.
Hoorzittingen worden gehouden op een voor klager eenvoudig te bereiken locatie, zodat de stichting een landelijke spreiding van leden nastreeft.

ABONNEMENT
Wanneer u als zorgaanbieder nog niet bent aangesloten bij een externe klachtencommissie Wzd of Wvggz, kunt u dit eenvoudig en betaalbaar via Quasir regelen met het abonnement aansluiting klachtencommissie Wzd/Wvggz. Daarmee voldoet u aan de hiervoor in de Wzd en de Wvggz gestelde wettelijke aansluitingsvereisten. En mogelijk nog belangrijker: u bent ervan verzekerd dat de klachten die over uw organisatie worden ingediend bij deze klachtencommissie accuraat en professioneel worden behandeld. Ook kunt u desgewenst via Quasir een abonnement afsluiten voor een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon op afroep. En uiteraard kun u ook voor detachering bij Quasir terecht.

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over de dienstverlening van Quasir of wilt u onafhankelijk advies of uw organisatie voor wat betreft klachtenbehandeling voldoet aan de eisen vanuit de Wkkgz, Wzd of Wvggz? U kunt zich hiervoor via 0561 – 618711 telefonisch in verbinding stellen met het secretariaat van Quasir. Ook kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de
website van Quasir.

Door Anja van Straten-Scheper, Quasir, Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Gerelateerde artikelen

Bent u klaar voor de nieuwe wetgeving voor de GGZ?

Lees verder

De wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de BOPZ in 2020. Is uw clientenvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris hier al voldoende op voorbereid?

Lees verder

‘Hoe kan het anders, hoe kan het beter. Benut de kracht van de klacht’

Lees verder
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.