Klachtencommissies overleg

Medewerkersvertrouwenspersoon

Bent u een kleine of grote organisatie, vereniging of brancheorganisatie en wilt u uw medewerkers bij onvrede laten ondersteunen door een professionele en onafhankelijke vertrouwenspersoon dan biedt Quasir hiervoor de oplossing.

Bij Quasir bieden wij u als zorgaanbieder een “Abonnement vertrouwenspersoon op afroep” 

Quasir beschikt over professionele en onafhankelijke vertrouwenspersonen. U bent zo verzekerd van kwalitatief goede dienstverlening aan uw medewerkers.

Tweemaal per jaar krijgen onze medewerkers bijscholing vanuit de Quasir Academy. Verder volgen alle vertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers intervisiebijeenkomsten om hun ervaringen te delen. Met als doel ervan te leren, zowel voor zichzelf als de opdrachtgevers van Quasir. Het hebben van collega’s met wie ze bij ingewikkelde zaken kunnen sparren – noemen onze medewerkers een groot voordeel van het werken vanuit Quasir bij organisaties in de zorg, welzijn of het sociaal domein.

Abonnement vertrouwenspersoon op afroep

Wilt u op afroep aan uw medewerkers een vertrouwenspersoon beschikbaar stellen? Hiervoor is het abonnement medewerkersvertrouwenspersoon op afroep. Door afsluiting van dit abonnement kan uw medewerker binnen redelijke tijd beschikken over een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een hele geruststelling waardoor u zich als zorgaanbieder bezig kunt houden met dat waar uw kracht ligt.

De inzet van een onafhankelijke vertrouwenspersoon op afroep wordt verzorgd door ons landelijk opererende team met ervaren vertrouwenspersonen. Doordat Quasir, naast detachering, de diensten van de vertrouwenspersoon aanbiedt middels een abonnement is het voor elke organisatie mogelijk om zonder hoge kosten op een eenvoudige wijze hierin te voorzien.

Waarom een externe medewerkervertrouwenspersoon?

Volgens de Arbo-wetgeving is de leiding van de organisatie verantwoordelijk voor een klimaat waarin zo min mogelijk psychosociale arbeidsbelasting voorkomt (daaronder verstaan we onder andere (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie). Bedrijven met meer dan tien medewerkers zijn binnenkort zelfs verplicht om een medewerkersvertrouwenspersoon beschikbaar te stellen voor hun medewerkers.

Door de inzet van een externe medewerkersvertrouwenspersoon van Quasir voldoen bedrijven aan deze wetgeving. Daarnaast weten zij zich verzekerd van een onafhankelijke professional* die op afroep beschikbaar is. Dat kan voor met name kleinere organisaties een uitkomst zijn. Deskundigheid en bereikbaarheid in een handomdraai. Een veilig en vertrouwd gevoel!

 *Al onze medewerkersvertrouwenspersonen zijn gecertificeerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Wat doet een externe medewerkersvertrouwenspersoon?

Een medewerkersvertrouwenspersoon neemt meldingen of klachten in behandeling van medewerkers die ongewenst gedrag ervaren of een integriteitskwestie willen melden.

De drie hoofdtaken van een medewerkersvertrouwenspersoon zijn:

  1. Opvang en begeleiding van medewerkers die zich op enige wijze onveilig of onprettig voelen in de werksituatie – als gevolg van ongewenste omgangsvormen of integriteitschendingen.
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie over (de preventie van) ongewenste omgangsvormen en/of integriteitschendingen.
  3. Signaleren van trends en (on)gevraagd adviseren van de organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen en/of integriteitschendingen.

Bij Quasir zien wij de eerste opvang en begeleiding van medewerkers die niet goed in hun vel zitten als gevolg van ongewenste omgangsvormen of vermeende schending van integriteit als onze belangrijkste taak. Quasir hecht veel waarde aan een veilige en gezonde werkomgeving die bijdraagt aan het welzijn van de medewerker en plezier in het werk.

Hoe gaan onze vertrouwenspersonen te werk?  

De medewerkersvertrouwenspersoon neemt contact op met de medewerker die een melding heeft gedaan. Daarbij richt de medewerkersvertrouwenspersoon zich op het onderzoeken wat er precies speelt bij deze medewerker. Vervolgens gaat de MVP samen met hem/haar op zoek naar een oplossing. Voorop staat dat de medewerker zich gehoord voelt.

De vertrouwenspersoon begeleidt de medewerker bij elke stap die hij/zij wil zetten. Van het ondersteunen van de medewerker en helpen de-escaleren van de situatie, tot het beëindigen van het als ongewenst ervaren gedrag en het stopzetten van de integriteitsschending. Ook kan de vertrouwenspersoon samen met de medewerker een gesprek met bijvoorbeeld de leidinggevende voorbereiden en nabespreken. De medewerker die de melding heeft gedaan blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de stappen die er genomen worden. De melder houdt dus de regie.

Wat doet een medewerkersvertrouwenspersoon nog meer?  

Als een medewerker niet bij machte is om een gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld de leidinggevende, kan onze vertrouwenspersoon hem of haar vergezellen. De vertrouwenspersoon fungeert dan als steun voor de medewerker.

De medewerkersvertrouwenspersoon kan uit de gevoerde gesprekken bepaalde zaken signaleren of patronen herkennen en die onder de aandacht van het management brengen. Het gaat daarbij altijd om signalen die niet herleidbaar zijn naar persoonlijke casussen of medewerkers. Medewerkers die een melding hebben gedaan worden altijd op de hoogte gesteld door de vertrouwenspersoon van het onder de aandacht brengen van patronen en signalen.

Na het oplossen van de casus verleent de vertrouwenspersoon indien nodig nog enige tijd nazorg aan de medewerker die een melding heeft gedaan.

Waarom kiezen voor Quasir?

  • Arbo-wetgeving-proof
  • Onafhankelijk
  • Deskundig
  • LVV-gecertificeerd
  • Op afroep beschikbaar

 

Voor medewerkers

 

Wat doet een externe medewerkervertrouwenspersoon?

Een medewerkervertrouwenspersoon neemt meldingen of klachten in behandeling als je ongewenst gedrag ervaart of een integriteitskwesties wilt melden. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen. Het bedrijf waar je werkt, moet dan wel bij ons aangesloten zijn.

Meldingen ongewenste omgangsvormen en integriteit

De meldingen die bij een medewerkervertrouwenspersoon worden gedaan kunnen verschillend van aard zijn. Volgens de Arbowet valt onder ongewenst gedrag: pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld en discriminatie. Bij deze aspecten gaat het altijd om de beleving van de melder. Van jou dus.

Bij integriteitsschendingen kun je bijvoorbeeld denken aan diefstal, verduistering, fraude, ongeoorloofde nevenwerkzaamheden, favoritisme, lekken en misbruik van informatie, en het misbruik van bedrijfsmiddelen.

Een melding en dan?

Je kunt een melding doen via de mail (vpquasir@quasir.nl) of telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkervertrouwenspersonen (085-4874012). Samen met jou onderzoekt de medewerkervertrouwenspersoon jouw melding en begeleidt hij/zij jou bij het vinden van een mogelijke oplossing. Wij vinden het van groot belang dat jij je tijdens dat traject ondersteund voelt. Jij bepaalt welke stappen er wel en niet worden gezet. En natuurlijk blijft alles vertrouwelijk en wordt niets met anderen gedeeld zonder jouw toestemming.

Onze overige diensten:

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.