Klachtenbemiddeling training groep

Expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg

Onafhankelijk en objectief

Quasir is hét expertisecentrum voor klachten­, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg- en welzijnssector.

Onafhankelijkheid is sinds dag één ons bestaansrecht. Want alleen volstrekt onafhankelijke bemiddeling brengt verbinding tot stand wanneer cliënten en zorgorganisaties lijnrecht tegenover elkaar staan.

Met onze onafhankelijke en objectieve dienstverlening creëren we wederzijds vertrouwen en inzicht in wat er leeft bij cliënten. Dit alles met één alle overstijgend doel: verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Individuele coaching van Quasir met een strippenkaart

Missie & Visie

Missie

Quasir verhoogt de cliëntentevredenheid door onafhankelijk, professioneel, vakbekwaam en integer mensen te verbinden, relaties te herstellen en inzicht te bieden in kwaliteitsverbetering.

Als netwerkorganisatie willen wij een voortrekkersrol vervullen in de ontwikkeling van ons vakgebied en het structureel verbeteren van het klachtenmanagement bij onze klanten.

Visie

Quasir vindt dat de vanuit een onafhankelijk perspectief verkregen feedback van cliënten een wezenlijke bijdrage levert aan zowel de cliëntentevredenheid als de kwaliteit en veiligheid bij haar klant-opdrachtgevers.

Onze kernwaarden

Wij willen voor onze klanten en medewerkers een ambitieuze, ontwikkelgerichte en betrouwbare partner zijn en hanteren daarbij de kernwaarden:

Onafhankelijk

Onafhankelijkheid in klachtenbemiddeling, calamiteitenonderzoek en cliëntenondersteuning biedt meer kansen tot evenwichtige en laagdrempelige oplossingen met als eindresultaat wederzijds vertrouwen en weten wat er leeft bij uw cliënten.

Vakbekwaam en integer

De professionele en integere specialisten van Quasir hebben zowel juridische kennis als ervaring met klachtenbemiddeling, calamiteitenonderzoek, cliëntenondersteuning, trainingen/workshops en mediation. Zij bieden vertrouwen, een luisterend oor en vertrouwelijkheid en zoeken met de betrokken partijen naar overeenstemming in beider belang.

Inzichtgevend

Met het inzetten van door de Quasir Academy opgeleide functionarissen wordt voor uw organisatie vanuit gedegen signalering, registratie en rapportage zinvolle management informatie verkregen voor procesverbeteringen, dit zorgt voor helderheid en duidelijkheid naar zowel uw staf als medewerkers.

Verbindend

Hoe goed je als organisatie ook je best doet: het is onmogelijk om aan alle verwachtingen van je cliënten te voldoen. Niet altijd zijn die verwachtingen ook reëel. En bovendien: waar gehakt wordt, vallen spaanders; er gaan nou eenmaal dingen mis. Dat is in veel gevallen overkomelijk: veel cliënten zijn bereid om te accepteren dat dingen anders gaan dan de bedoeling was. Voorwaarde is wel dat er met klachten zorgvuldig wordt omgegaan.

Dit betekent op alle niveaus goed luisteren op een onafhankelijke wijze. Hierbij draait het niet alleen om aandacht voor de cliënt maar ook door in verbinding en alert te zijn op de verwachtingen, wensen en signalen van de cliënt.

Klachtencommissie zorg van Quasir aan het werk
Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Wat betekent ‘Quasir’?

De naam Quasir is ontleend aan de Noorse mythologie. ‘Kvasir’ was een door de goden geschapen mens. In het oude Scandinavië trok hij rond om menings¬verschillen op te lossen en mensen te onderwijzen. Kvasir was wijs en soeverein en wist daardoor altijd tot oplossingen te komen.

Klachtenbemiddeling Quasir uitleg medewerker

Opleiding of training nodig?
Bekijk hier al onze opleidingen

“Van klager tot ambassadeur van uw organisatie”

 

Klagers van wie een klacht goed behandeld is, zijn doorgaans tevreden cliënten. Vaak worden ze zelfs ambassadeur van uw organisatie. Natuurlijk kan er in elke zorgorganisatie iets misgaan. Juist dan gaat het erom wat u daarmee doet. Quasir ondersteunt u met onafhankelijk onderzoek, advies en bemiddeling. Onze professionals bieden maatwerk op het vlak van klachtenbehandeling, omgaan met patiëntenfeedback, verbetering van de zorgkwaliteit en cliënttevredenheid.

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Wij helpen u graag

Quasir is hét expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg. Stel ons gerust uw vraag. Wij helpen u graag!

Quasir privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door de entiteiten van de Quasir groep, te weten Quasir BV, Quasir CVP BV, Quasir Academy BV en Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers 01125783, 76236188, 76654567 en 77019695.
Ieder van de entiteiten is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de eigen bedrijfsvoering en bedrijfsactiviteiten.
Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze privacyverklaring zijn dan ook Quasir BV, Quasir CVP BV, Quasir Academy BV of Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz.
De verwerkingsverantwoordelijke wordt hierna aangeduid met “Quasir”.

 

Verwerken persoonsgegevens

• persoonlijke contactgegevens 

Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.
Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per e-mail, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

 

Overige persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.
Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, dan worden uw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.
Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

 

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacyrechten en zullen eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op onze website.

 

Cookies

Quasir kan op haar website gebruik maken van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren, zoals taal van de website, te onthouden. U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.
Het uitschakelen van cookies zorgt er niet voor dat er geen advertenties meer worden getoond. Het aantal advertenties blijft hetzelfde. Tevens kan het uitschakelen van cookies het functioneren van de website aantasten. Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere browsers of computers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

Google Analytics

Quasir maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google Ads advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Quasir website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Quasir heeft hier geen invloed op. Quasir heeft aan Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Disclaimer

Quasir disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.quasir.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Gebruik van de Quasir website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Quasir en de hostingprovider van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voorde juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Quasir en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Quasir en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Quasir en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Quasir en de hostingprovider van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Quasir en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Quasir en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quasir en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Quasir en de hostingprovider van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Cookiegebruik

Lees onze privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Hebt u een klacht over de dienstverlening door Quasir BV, Quasir CVP BV, Quasir Academy BV of Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz? Laat het ons direct weten.

Bent u tevreden over onze dienstverlening? Laat het dan vooral anderen weten.

1. Doel van de klachtenregeling

 • Om klachten van klanten / opdrachtgevers / cliënten / studenten naar ieders tevredenheid op te lossen.
 • Om van de klacht te leren en daar waar nodig wijzigingen aan te brengen in de manier van werken van onze professionals en de administratieve procedures van Quasir.

2. Klachtencoördinator

 • Quasir kent een Klachtencoördinator.
 • De Klachtencoördinator is aanspreekpunt voor u als u vragen heeft over deze klachtenregeling.
 • De Klachtencoördinator neemt formele klachten in ontvangst, zorgt dat klachten bij de juiste personen binnen de organisatie terecht komen en bewaakt dat bij de behandeling van klachten deze klachtenregeling wordt gevolgd. Indien nodig kan de Klachtencoördinator ook tot bemiddeling overgaan als daarom gevraagd wordt.
 • Daarnaast heeft de Klachtencoördinator de taken zoals specifiek in deze klachtenregeling aan hem/haar toegekend.

U kunt de Klachtencoördinator bereiken via de e-mail klachtencoordinator@quasir.nl.

3. Procedure Klachtenregeling

 • De klacht wordt binnen 7 werkdagen in behandeling genomen.
 • De Klachtencoördinator zal de ontvangst van de klacht per email aan u bevestigen en u een toelichting geven op het vervolg van de klachtenprocedure.
 • Quasir doet onderzoek naar de klacht en streeft ernaar om de klacht met u binnen 6 weken op te lossen op een voor beide partijen bevredigende wijze.
 • Indien dit in het kader van het onderzoek naar de klacht gewenst is zal/zullen de medewerker(s) van Quasir waar uw klacht betrekking op heeft worden gehoord c.q. worden gevraagd om een reactie. In dat geval zal het nodig zijn dat zij een afschrift van uw klacht ontvangen. Door het indienen van de klacht geeft u hiervoor toestemming, tenzij u in uw klacht aangeeft dat u hier geen toestemming voor geeft.
 • Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen u en de medewerker(s) van Quasir waar uw klacht betrekking op heeft. Zowel u als de directie kunnen hierom verzoeken.
 • U wordt door of namens de directie van Quasir per e-mail in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en het oordeel daarover, evenals van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.

De directie van Quasir behoudt zich het recht voor om een klacht niet in behandeling te nemen indien:

 • de klacht betrekking heeft op een gedraging waarover al eerder is geklaagd en die klacht is behandeld;
 • de klacht betrekking heeft op een gedraging die langer dan 6 maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • over dezelfde gedraging reeds een klacht is ingediend bij een andere klachteninstantie en/of een rechterlijke instantie.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift in kennis gesteld.

4. Klachtenregeling

Door op deze link te klikken ziet u de volledige klachtenregeling van Quasir.

Onafhankelijkheidsprotocol en gedragscode
Handige links

Beroepsorganisaties klachtenfunctionarissen en cliëntenvertrouwenspersonen:

Consumenten- en patiëntenorganisaties:

 • Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ). ncz.nl
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de GGZ.  mindplatform.nl
 • De Consumentenbond is partner van consumenten en wil ervoor zorgen dat zij beter en makkelijker keuzen kunnen maken in een duurzame en sociaal verantwoorde samenleving. consumentenbond.nl
 • Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. iederin.nl
 • Bij Patiëntenfederatie Nederland zijn samenwerkingsverbanden van patiënten- en consumentenorganisaties aangesloten. patientenfederarie.nl
  Patiënten Platform. Discussie, kennis en service platform op sociale media voor patiënten in de Zorg en Welzijn in Nederland en België. www.patientplatform.nl

Cliëntenraden:

 • Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) is een landelijk kennis en leernetwerk. Binnen het netwerk zijn lokale en centrale cliëntenraden of andere cliënten medezeggenschapsorganen en professionals in en om de zorg actief. Het netwerk is ontstaan vanuit de praktijk van- en opgericht door cliëntenraden. ncz.nl
 • LOC, Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waarde-volle zorg. loc
 • LSR, landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Koepelorganisatie cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector.  hetlsr.nl
 • De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden die bij beleidsontwikkeling optreden namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte. landelijkeclientenraad.nl

Netwerk voor zorgprofessionals en zorginstellingen:

 • Dutch Health Network. Discussie, kennis en service platform op sociale media voor alle belanghebbenden in de Zorg en Welzijn in Nederland en België. dutchhealthnetwork.nl

Brancheorganisaties:

 • Vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ), met als doel gezamenlijke belangen te behartigen, beleid af te stemmen en waar gewenst informatie uit te wisselen. brancheorganisatieszorg.nl
 • Het Verbond van verzekeraars is belangenbehartiger van het verzekeringsbedrijf in Nederland en van hun leden. https://www.verzekeraars.nl
 • Zorgverzekeraars Nederland is de brancheorganisatie van de ziektekostenverzekeraars. zn.nl

Zorgverleners:

 • Met de AGB-registratie wordt een uniforme registratie van zorgpartijgegevens geboden aan alle betrokken partijen in de zorg. nieuw.agbcode.nl
 • Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).  Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.  Er staan meer dan 340.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. bigregister.nl

Zorgverzekeraars en zorgkantoren:

Overheidsorganisaties en toezichthouders:

 • Op rijksoverheid.nl staat uitleg wat een zorgaanbieder moet regelen om te voldoen aan de Wkkgz en wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen, waaronder een brochure “Val ik onder de Wkkgz”? Specifiek voor kleine zorgaanbieders staat er een handreiking ‘Omgaan met incidenten’. www.rijksoverheid.nl
 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De site gaat in op wat de consument van dit toezicht verwachten en welke stappen hij/zij zelf kan nemen. afm.nl
 • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op eerlijke concurrentie in Nederland. Zij bestrijdt partijen die kartels vormen en daarbij bijvoorbeeld prijsafspraken maken én partijen die misbruik maken van een economische machtspositie. Zij toetst fusies en overnames. De ACM houdt toezicht op alle sectoren. De zorgsector hoort daar ook bij. acm.nl
 • Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Deze regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst/toeslagen. toeslagen.nl
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel. igj.nl
 • Het ministerie van VWS is de regisseur van complexe maatschappelijke processen waarbij iedere inwoner van ons land zich nauw betrokken voelt: de zorg voor ouderen, gehandicapten en jongeren, de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en sport. Op de website van VWS vindt u meer informatie over de pakketmaatregelen en dossiers zoals het zorgstelsel en de AWBZ. rijksoverheid.nl/ministeries/vws
 • De Nederlandse Zorgautoriteit, kortweg de NZa, is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De NZa ziet toe op zowel zorgaanbieders als verzekeraars. Op de site van de NZa vindt u ook informatie over de DBC-systematiek en de tarieveninformatie van de DBC’s. DBC staat voor diagnosebehandelcombinatie. nza.nl
 • Het Zorginstituut Nederland is het zelfstandige bestuursorgaan in de gezondheidszorg dat verantwoordelijk is voor de sturing en financiering van de belangrijkste verzekeringswetten in de gezondheidszorg: de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Ook de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering wordt door het Zorginstituut Nederland uitgevoerd. zorginstituutnederland.nl

Klachten- en geschillenorganisaties en rechtsprekende organisaties:

 • Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bedoeld om de consument één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. kifid.nl
 • Het instituut van de Nationale ombudsman is ingesteld om de burger een mogelijkheid te geven om klachten over de uitvoering van taken door de overheid voor te leggen aan een onafhankelijke en deskundige instantie. Deze mogelijkheid staat naast andere voorzieningen, zoals de volksvertegenwoordiging, de rechterlijke macht, en interne procedures van klachtbehandeling. nationaleombudsman.nl
 • Soms zijn mensen of bedrijven het met elkaar oneens. Iedereen die een conflict heeft waar hij met de tegenpartij niet uitkomt, kan naar de rechter gaan. De rechter treedt op als onafhankelijke buitenstaander. Hij doet een bindende uitspraak, waaraan beide partijen zich moeten houden. rechtspraak.nl
 • Als er tijdens uw verblijf in een zorginstelling of zelfstandige kliniek of uw behandeling door een zorgverlener iets mis gaat, kunt u de problemen vaak samen met de zorginstelling, kliniek of zorgverlener oplossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u het geschil voorleggen aan een door de minister van VWS erkende Geschilleninstantie waarbij uw zorgverlener is aangesloten. geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties
 • Als u een klacht heeft over een zorgverlener, kunt u een klaagschrift indienen bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Awards:

 • De Gouden Oor Award is sinds 2007 de jaarlijkse prijs voor organisaties die excelleren in het luisteren naar klanten. Een vakjury nomineert organisaties. Winnaars ontvangen de Gouden Oor Award. Runners up ontvangen een Gouden OorKonde. De Stichting Gouden Oor gelooft dat luisteren naar klanten zuurstof is voor bezieling en succes van organisaties. Luisteren verdiept, verrijkt en verbindt. Vanuit dat idee stimuleert Stichting Gouden Oor organisaties maximaal te luisteren naar en gehoor te geven aan klanten. goudenoor.nl

Overig:

 • Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Zij lossen geen klachten op, maar helpen de klager wel www.landelijkmeldpuntzorg.nl
 • Op deze site vindt u in geanonimiseerde vorm alle door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen gepubliceerde bindende adviezen. kpzv.nl
 • De website overheid.nl biedt eenvoudige en betrouwbare toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op Internet. overheid.nl
 • Op de website van Postbus 51 vindt u aan informatie over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de rijksoverheid. rijksoverheid.nl
 • Op zorgwijzer.nl wordt informatie verstrekt over de hervorming van de langdurige zorg (Wlz).
 • Met de website patientveilig.nl wil de stichting PatientVeilig.nl een belangrijke rol spelen bij het vertellen van verhalen met betrekking tot veilige en onveilige zorg. Onafhankelijk en kritisch, maar met zorg. Dus niet door de schuldvraag centraal te stellen, maar door inzicht te geven en concrete oplossingen te beschrijven.

INZICHTEN ROND ZORGKWALITEIT EN CLIËNTTEVREDENHEID

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang cover

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang beschikbaar

Het jaarverslag van de vier aanbieders van CVP Wzd’s – Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem – is nu beschikbaar. Hierin lees je hoe in het uitdagende startjaar samen vorm is gegeven aan deze nieuwe functie van CVP Wzd.

Lees verder
Guido van het Erve portret

“Kom als klachtenfunctionaris uit je comfortzone”

Vier jaar is Guido van het Erve nu klachtenfunctionaris. Het vak leren is één, maar geïnspireerd en nieuwsgierig blijven een tweede. Hoe pakt Guido dat aan? Zijn tip: kom uit je comfortzone! Lees zijn ervaringen.

Lees verder
Klachtenfunctionaris van Quasir voor sociaal domein aan het werk

Opleiding Klachtenfunctionaris nu ook voor sociaal domein

Bemiddeling bij klachten is in het sociaal domein niet fundamenteel anders dan in de zorg. Reden voor Quasir om de bestaande opleiding Klachtenfunctionaris ook aan te bieden voor medewerkers van gemeenten en sociale diensten.

Lees verder
Individuele coaching van Quasir met een strippenkaart

Strippenkaart voor individuele coaching: voor een frisse kijk op uw werk

Bent u zorgprofessional op het gebied van klachten, cliënttevredenheid, zorgkwaliteit of calamiteiten? Sparren met een coach van Quasir levert waardevolle inzichten op voor uw werk en uw professionele groei.

Lees verder
Quasir Vizier krant cover

LEES NU: Quasir Vizier

Nieuws en interviews rond klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk leest u in de Quasir Vizier. Ons eigen magazine voor zorgprofessionals bevat interessante artikelen over scholing, zorgprofessionals in het veld en meer.

Lees verder
Persoon doet anonieme melding bij de inspectie gezondheidszorg

Een (anonieme) melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en dan?

Elke burger kan misstanden in de zorg melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Maar voor gevolgen heeft dat voor u als zorgaanbieder? Lees wat een (anonieme) burgermelding inhoudt en hoe Quasir u daarbij helpt.

Lees verder
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.